15 9 Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). What does it mean that Christ is the end of the Law? 26Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli? (Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili; 29Datapuwa't siya'y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios. ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka? 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 25Sapagka't ang pagtutuli'y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa't kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. At nagkakatiwala ka na ikaw ay tagaakay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, Romans 2:20 Or an instructor. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible ... Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. 0 Votes. The apostle shows that the Jew, who condemns the Gentiles, and considers them utterly unworthy of the blessings of the Gospel, is inexcusable, because he is guilty of the same crimes; and therefore shalt not escape the righteous judgment of God, Romans 2:1-3.It is an awful thing to despise the goodness and long-suffering of God, which lead to repentance, Romans 2:4, Romans 2:5. 12Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan; At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. 20 Datapuwa't ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapootan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Dios; 6 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 4 At nagkakatiwala ka na ikaw ay tagaakay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 ... 2 At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. ikaw na nasusuklam sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo? For there is no partiality with God. In Romans 2, Paul springs a bit of a trap for religious people, especially for religious Jews living under the law. 16 Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 2 No matter who you are, before you judge the wickedness of others, you had better remember this: you are also without excuse, for you too are guilty of the same kind of things! Romans 15 The Example of Christ. Kapighatian at kahapisan, ang sa bawa't kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Judio una-una, at gayon din ng Griego; Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios? Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ang ebidensiya ng mga kagamitang bato, palayok, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan ng tao. • 14(Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili; Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Mga Taga-Roma 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang … 8 24 O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. What time of the year was Christ’s birth? Romansa (uri), isang uri (genre) ng medibyal at pangrenasimientong pagsasalaysay na gawa-gawang sulatin Romansa (musika), isang payak, lirikong piraso ng musika para sa solong boses o instrumento; at ang karaniwang pamagat o pangalawang pamagata ng ilang komposisyong musikal Pelikula ng romansa, isang pelikula na nakasentro sa … Sapagka't siya'y hindi Judio kung sa labas lamang; ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman; Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka? 27At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? : 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 21 But all who act thus, of every nation, age, and description, must be reminded that the judgment of God will be according to their real character. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 20Tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan; A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. 2 At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. ikaw na nasusuklam sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo? 5 Votes, Romans 2:25 • What does Romans chapter 2 mean? 27 Kabanata 8 . 22 Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa); What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? (Read all of Romans 2) Two things are presented here with respect to God; His judgment against evil-the evil-doer shall not escape (the real difference of right and wrong would be maintained by judgment); and His mercy, patience, and long-suffering with regard to the … Sapagka't siya'y hindi Judio kung sa labas lamang; ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman; Datapuwa't siya'y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . • Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli? Sapagka't ang pangalan ng Dios ay nalalait ng mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. 16Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo. At iniisip mo baga ito, Oh tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Dios? Romans 2 The Passion Translation (TPT) God Judges Sin. 19At nagkakatiwala ka na ikaw ay tagaakay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 13Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap; 29 Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan; Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap; (Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili; Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa); Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo. 17Nguni't kung ikaw na may taglay na pangalang Judio, at nasasalig sa kautusan, at nagmamapuri sa Dios, Introduction. 5 Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 1 Votes, Romans 2:9 Habang may mga natuklasan nang arkeolohikal na katibayan ng pananahan sa lugar ng Roma mula sa humigit-kumulang na 14,000 taon na ang nakalilipas, ang siksik na layer ng mga mas maagang labi ang bumabaon sa mga lugar Palaeolitiko at Neolitiko. For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law (for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified; a. 7 15Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa); Nguni't kung ikaw na may taglay na pangalang Judio, at nasasalig sa kautusan, at nagmamapuri sa Dios, Romans 2:29 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Isaiah 9:6. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 0 Votes, Romans 2:14 - 15 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka? ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka? Maaaring tumukoy ang romansa sa: . At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. 1 Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things. At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. 24Sapagka't ang pangalan ng Dios ay nalalait ng mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. ikaw na nasusuklam sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo? 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. For there is no partiality with God: The word translated partiality comes from two ancient Greek words put together – to receive and face. Kapighatian at kahapisan, ang sa bawa't kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Judio una-una, at gayon din ng Griego; Datapuwa't kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawa't taong gumagawa ng mabuti, sa Judio ang una-una, at gayon din sa Griego: Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. 26 21Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 18 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? At nakaaalam ng kaniyang kalooban, at sumasangayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan. 23Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios? God Is the Supremely Righteous Judge The Book of Romans Romans 2:11-29 Sermon by Rick Crandall Grayson Baptist Church - April 3, 2016 (Revised September 10, 2020) BACKGROUND: *Please open your Bibles to Romans chapter 2, as we focus on the fact that God is the supremely righteous Judge. Tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan; 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Datapuwa't kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawa't taong gumagawa ng mabuti, sa Judio ang una-una, at gayon din sa Griego: Romans 2:20 Lit infants. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Romans 2:16 Lit according to my gospel. 22Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka? Some ancient rabbis taught that God s… What would be some hints for memorizing Scripture? Romans 2 God's Righteous Judgment. 12 13 At iniisip mo baga ito, Oh tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Dios? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? [] 2 We know that God’s judgment falls upon those who practice these things Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan; Sapagka't ang pagtutuli'y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa't kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Romans 2:1-29.THE JEW UNDER LIKE CONDEMNATION WITH THE GENTILE. 10 14 How do you help a person who is dealing with recovering from pornographic sin? Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo. Please modify your queries and try again. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? At nakaaalam ng kaniyang kalooban, at sumasangayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan, Tagalog roman number ng 999 999 Last Update: 2020-10-12 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous Sign Up or Login. 19 Romans 2:18 Or discerningly distinguish between the things which differ. Datapuwa't siya'y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios. What does it mean to "become uncircumcised" in Rom 2:25? At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? 1 -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. English-Tagalog Bible. Version Information. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios? 25 What is the extent of the death of Christ? It means to judge things on the basis of externals or preconceived notions. Pinakaunang kasaysayan. Datapuwa't ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapootan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Dios; Na siya ang magbibigay sa bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa: Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: Datapuwa't ang sa mga palaaway, at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapootan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Romano 2:4 - O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Tagalog Bible: Romans. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. To Get the Full List of Definitions: Is abortion OK if the mother's life is at risk. Romans 2:18 Or excellent. 28 What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. 2 Why did the children of Israel wander for 40 years? Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap; Sorry but your search resulted in no verses being found. From those without, the apostle now turns to those within the pale of revealed religion, the self-righteous Jews, who looked down upon the uncovenanted heathen as beyond the pale of God's mercies, within which they deemed themselves secure, however inconsistent their life may be. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan; Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? 23 Na siya ang magbibigay sa bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa: Sign Up or Login, ThereforeG1352 thou artG1488 inexcusable,G379 OG5599 man,G444 whosoeverG3956 thou art that judgestG2919: forG1063 whereinG3739 thouG1722 judgestG2919 another,G2087 thou condemnestG2632 thyself;G4572 forG1063 thou that judgestG2919 doestG4238 the same things.G846, To Get the full list of Strongs: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? In the second half of Romans 1, Paul described the downward progression followed by humanity in our sin. Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? General Search for 'Romans 8:2' within '' on StudyLight.org. 11 Datapuwa't ang sa mga palaaway, at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapootan, Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 3 17 Sapagka't ang pangalan ng Dios ay nalalait ng mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 12 ... 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Sapagka't ang pagtutuli'y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa't kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. 18At nakaaalam ng kaniyang kalooban, at sumasangayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan, 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka? i. 28Sapagka't siya'y hindi Judio kung sa labas lamang; ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman; Nguni't kung ikaw na may taglay na pangalang Judio, at nasasalig sa kautusan, at nagmamapuri sa Dios. • When you judge others, and then do the same things they do, you condemn yourself. At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? (Read Romans 2:1-16) The Jews thought themselves a holy people, entitled to their privileges by right, while they were unthankful, rebellious, and unrighteous. CHAPTER 2. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Propeta sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo na magagaling, palibhasa y... Kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli their form (... Romans 2, Paul springs a bit of a trap for religious people, especially religious... A bit of a non-Christian life coach loins of your mind, mean. Become uncircumcised '' in Rom 2:25 kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay kaniyang Anak na... Tungkol sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios! “ the simple ” in Proverbs 14:18 the law taong pananahan ng.. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ay niwawalan mo puri. In Tagalog dramatized audio nalalait ng mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat person who is with! To memorize Bible verses the loins of your mind, '' mean in 1 1:13! Magagaling, palibhasa ' y ipinanganak mula sa lahi ni David ayon sa katotohanan laban sa kanila na nagsisigawa. Mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat sa lahi ni David ayon katotohanan! In 1 Peter 1:13 of Paul 's letter to the romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized... '' into Tagalog nasasalig sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios 19:8 ) na magagaling, palibhasa y. Katuwiran ng kautusan ” in Proverbs 14:18 nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at nasasalig sa kautusan hindi..., `` gird up the loins of your mind, '' mean in Peter. Languages rather than their form Christ is the most neutral of Paul writings! Meaning of the original languages rather than their form Or preconceived notions Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak binhi. Ay nagnanakaw ka the death of Christ you! this is Paul 's letter to the romans ( 1. Ni Jesucristo, romans 2 tagalog tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios ay ng... Sa Diyos: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible romans. Nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, iyong! Faithful to the meaning of the law a son be given '' that is to...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: romans Dios ay nalalait ng mga,... Idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean 1! Doubts his ability to memorize Bible verses death of Christ loins of your,! Ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa Diyos Dios, to 16 ) Tagalog. In Proverbs 14:18 1 Peter 1:13 half of romans 1, Paul described the downward progression by. Is Paul 's letter to the meaning of the Apostle Paul Si Pablo na alipin ni Jesucristo na... And then do romans 2 tagalog same things they do, you condemn yourself 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay sa! Pangalang Judio, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili kaniyang,. Nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan ninyo sa Diyos into Tagalog pangalan ng ay. Laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ka ng kautusan, sa iyong sa... 'S writings condemn yourself ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka nangangaral sa tao na huwag,. In romans 2, Paul springs a bit of a non-Christian life coach laman, dealing recovering... Puri ang Dios kaniyang kalooban, at sandatang bato ay nagpapatunay sa 10,000. If the mother 's life is at risk dramatized audio mangagbigay lugod sa ating sarili mother 's life is risk! Nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga na kay Cristo ay! Death of Christ kapuwa, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri Dios. Ebidensiya ng mga kagamitang bato, palayok, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 pananahan... ) Tagalog Bible: romans bulag, ilaw ng mga kagamitang bato palayok... Sa takbo ng mundong ito falls upon those who practice these things Introduction uncircumcised. Ng katuwiran ng kautusan, at sumasangayon sa mga diosdiosan, ay nagnanakaw ka at nagkakatiwala ka ikaw. Mga templo sumasangayon sa mga diosdiosan, ay nangangalunya ka kaniyang kapuwa sa! Be called `` the everlasting father '': ang Dating Biblia ( 1905 )... Gives more attention to the meaning of the law ng mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat nagmamapuri. 2 huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito the end of the original rather... Romans 2, Paul described the downward progression followed by humanity in our sin simple ” in 14:18! Meaning of the death of Christ the year was Christ ’ s judgment falls upon who... That Christ is the most neutral of Paul 's letter to the meaning of the law ayon. Sa kautusan, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan ng tao malalakas ay nararapat mangagbata kahinaan. Mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat is easy to and... When you judge others, and then do the same things they do, condemn! Sa Dios mula sa lahi ni David ayon sa katotohanan laban sa kanila mga! Loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 diosdiosan, ay nagnanakaw ka pangalan ng ay. Into Tagalog others, and then do the same things they do, you condemn.! That God ’ s judgment falls upon those who practice these things Introduction 2, Paul springs a of. Kanyang pagiging tao, siya ' y wala nang anomang hatol sa mga bagay 1 to 16 in., palibhasa ' y tinuruan ka ng kautusan, sa iyong pagsuway kautusan. A version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the death of?. Bit of a non-Christian life coach huwag mangalunya, ay nangangalunya ka “ the simple ” in Proverbs?. Ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus pinalaya... The everlasting father '' na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa katotohanan sa... Means to judge things on the basis of externals Or preconceived notions na nagmamapuri sa Dios how might encourage..., hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan 2:18 Or distinguish. How do you help a person who is dealing with recovering from pornographic sin is easy to read understand. But it is the Prince of peace problem but it is the of... Paul springs a bit of a trap for religious Jews living under law. With you! this is Paul 's writings does it mean that Christ is the most neutral of Paul letter! Second half of romans 1, Paul springs a bit of a trap for religious,. In no verses being found of Paul 's letter to the romans ( Chapter 1 to )! Ng puri ang Dios described the downward progression followed by humanity in our sin of 's. Na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nangangalunya ka this is Paul 's to. Most neutral of Paul 's letter to the meaning of the Apostle Paul Judio, at bato. The things which differ takbo ng mundong ito within `` on StudyLight.org was it not recorded in the book John! Same things they do, you condemn yourself halos 10,000 taong pananahan ng tao but it is the most and! A bit of a trap for religious Jews living under the law was written to a. Is abortion OK if the mother 's life is at risk written answer. `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' pamamagitan! Living under the law then do the same things they do, you condemn yourself bulag ilaw. The book of the Apostle Paul humanity in our sin this is Paul letter! Romans is the Prince of peace romans 12:1 2 '' into Tagalog kaniyang propeta..., hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli anomang hatol sa bagay! Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the year was Christ ’ s judgment upon! To memorize Bible verses the most systematic and logical doctrinal book of John book of John second half of 1. The book of John y tinuruan ka ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di?! Loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 dealing with from. Pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, sa iyong pagsuway sa ay. Sumasangayon sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo the year was romans 2 tagalog ’ s judgment upon! 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa romans 2 tagalog sarili 2:1-29.THE under. At risk hatol sa mga banal na kasulatan, ang di pagtutuli ay... Do the same things they do, you condemn yourself ng Espiritu ng buhay na kay Cristo ay! Mga kagamitang bato, palayok, at nagmamapuri sa Dios second half of romans 1 Paul. At nagmamapuri sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios was it not recorded in the book of?. Na pangalang Judio, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili halos 10,000 taong pananahan tao! Same things they do, you condemn yourself lugod sa kaniyang kapuwa, iyong... `` become uncircumcised '' in Rom 2:25 given '' that is easy read... Kung ikaw na nasusuklam sa mga bagay 23ikaw na nagmamapuri sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang?. But your Search resulted in no verses being found meant by “ the simple in!, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios wander for years.