3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin … 1 Peter 2:6 In Zion : A Precious Cornerstone (yellow) 1 Peter 2:21 You Have Been Called For This Purpose (beige) 1 Peter 2:21 You Have Been Called For This Purpose (brown) 1 Peter 2:17 Honour All, Love The Brotherhood, Fear God, Honour The King (beige) 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. 2 Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, 3 sapagkat # Awit 34:8. sinasabi sa kasulatan, “Naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon.” Christians and the Church are a special group of people who are holy unto the Lord. We are set apart for a specific purpose in this dispensation of grace. 1 Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang-puri. 1 Peter 2:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 2:6, NIV: "For in Scripture it says: 'See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame.'" 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 1 Peter 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, Read verse in New International Version Wherefore also it is contained in the Scripture ( Isaiah 28:16) .This is produced as a proof of the excellency of Christ, as compared to a stone; and of his usefulness in the spiritual building; and of his being chosen of God, and precious, though rejected by men; and of the happiness, comfort, and safety of those that believe in him. 1 Peter 2:6 Context. Tagalog Bible: 1 Peter. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. General Search for '1 Peter 2:6' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . English-Tagalog Bible. 4 To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious, 5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo:. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin;. 1 Peter 2:6, ESV: "For it stands in Scripture: “Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame 1 Peter 2:6. Tagalog, 2 Peter 1. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 3 If so be ye have tasted that the Lord is gracious. 1 Peter 2:6(HCSB) Verse Thoughts.